Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
10/09/2021

JVC CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Quỹ đầu tư PYN ELITE FUND

07/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

06/09/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

30/08/2021

JVC CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 5% cổ phiểu trở lên

26/08/2021

JVC CBTT Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/08/2021

JVC CBTT về việc xin hủy Danh sách người sở hữu CK tại ngày ĐKCC

17/08/2021

JVC CBTT Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần thứ 3

13/08/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

09/08/2021

JVC CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09/08/2021

JVC CBTT NQ HDQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/07/2021

Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 1 năm tài chính 2021

30/07/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm tài chính 2021

Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?