Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Báo cáo tài chính

[30/04/2024] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024 - Download tại đây

[30/04/2024] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2024 - Download tại đây

[30/04/2024] JVC CBTT BCTC Quý 1 năm 2024 và Giải trình biến động LNST - Download tại đây

[28/04/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 - Download tại đây

[28/04/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2023 - Download tại đây

[28/04/2023] JVC CBTT BCTC Quý 1.2023 và Giải trình biến động LNST - Download tại đây

[29/07/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2023 - Dowload tại đây

[29/07/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2023 - Dowload tại đây

[29/07/2023] JVC CBTT BCTC Quý 2.2023 và Giải trình biến động LNST - Dowload tại đây

[29/08/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 soát xét - Dowload tại đây

[29/08/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2023 soát xét- Dowload tại đây

[29/08/2023] JVC CBTT BCTC bán niên năm 2023 soát xét và Giải trình biến động LNST - Dowload tại đây

[30/10/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2023 - Dowload tại đây

[30/10/2023] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2023 - Dowload tại đây

[30/10/2023] JVC CBTT BCTC Quý 3.2023 và Giải trình biến động LNST - Dowload tại đây

[30/01/2024] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023 - Dowload tại đây

[30/01/2024] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023 - Dowload tại đây

[30/01/2024] JVC CBTT BCTC Quý 4.2023 và Giải trình biến động LNST - Dowload tại đây

[29/03/2024] JVC CBTT BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán - Download tại đây

[29/03/2024] JVC CBTT BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán - Download tại đây

[30/07/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 - Download tại đây

[30/07/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022 - Download tại đây

[30/07/2022] JVC CBTT BCTC Quý 1.2022 và Giải trình biến động LNST - Download tại đây

[30/10/2022] - JVC - BCTC riêng cho kỳ kế toán từ ngày 01.07.2022 đến ngày 30.09.2022 Download tại đây

[30/10/2022] - JVC - BCTC Hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01.07.2022 đến ngày 30.09.2022. Download tại đây

[30/10/2022] JVC CBTT BCTC Quý 2.2022 và Giải trình biến động LNST - Download tại đây

[28/11/2022] - JVC - JVC - CBTT BCTC bán niên năm 2022 được soát xét và giải trình biến động LNST Download tại đây

[28/11/2022] - JVC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 - Download tại đây

[28/11/2022] - JVC - Báo cáo tài chính riêng bán niên 2022 - Download tại đây

[30/01/2023] - JVC - JVC - CBTT BCTC Quý III.2022 và giải trình biến động LNST Download tại đây

[30/01/2023] - JVC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2022 - Download tại đây

[30/01/2023] - JVC - Báo cáo tài chính riêng Quý III.2022 - Download tại đây

[30/03/2023] - JVC - Báo cáo hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán - Download tại đây

[30/03/2023] - JVC - Báo cáo riêng năm 2022 - Download tại đây

[30/7/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2021 - Download tại đây

[30/7/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 1.2021 - Download tại đây

[30/07/2021] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 1.2021 - Download tại đây

[30/10/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2021 - Download tại đây

[30/10/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 2.2021 - Download tại đây

[30/10/2021] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 2.2021 - Download tại đây

[28/01/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 3.2021 - Download tại đây

[28/01/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2021 - Download tại đây

[28/01/2022] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 3.2021 - Download tại đây

[29/04/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2021 - Download tại đây

[29/04/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2021 - Download tại đây

[29/04/2022] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính Quý 4.2021 - Download tại đây

[29/06/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021 - Download tại đây

[29/06/2022] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 - Download tại đây

[29/06/2022] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Download tại đây

[30/7/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2020 - Download tại đây

[30/7/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 1.2020 - Download tại đây

[30/10/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 2.2020 - Download tại đây

[30/10/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2020 - Download tại đây

[30/10/2020] JVC Công bố Công văn giải trình BCTC quý 2.2020 - Download tại đây

[29/11/2020] JVC Công bố Công văn giải trình BCTC bán niên 2020 - Download tại đây

[29/11/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được kiểm toán năm 2020 - Download tại đây

[29/11/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên đã được kiểm toán năm 2020 - Download tại đây

[29/1/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2020 - Download tại đây

[29/1/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 3.2020 - Download tại đây

[29/4/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 4.2020 - Download tại đây

[29/4/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2020 - Download tại đây

[15/6/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng năm đã được kiểm toán năm 2020 - Download tại đây

[15/6/2021] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán năm 2020 - Download tại đây

[15/6/2021] JVC Công bố Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2020 - Download tại đây

[01/7/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 - Download tại đây

[01/7/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2019 - Download tại đây

[01/7/2020] JVC Công bố Công văn giải trình kết luận kiểm toán trên BCTC năm tài chính 2019 - Download tại đây

[01/7/2020] JVC Công bố Công văn xác nhận giải trình của kiểm toán BCTC năm tài chính 2019 - Download tại đây

[22/01/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý 3.2019 – Download tại đây

[22/01/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3.2019– Download tại đây

[30/07/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính Riêng quý 1.2019 – Download tại đây

[30/07/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1.2019 – Download tại đây

[30/10/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2.2019 - Download tại đây

[30/10/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2.2019  - Download tại đây

[30/10/2019] JVC Công văn công bố thông tin và giải trình BCTC quý 2.2019 - Download tại đây

[29/11/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 và công văn giải trình - Download tại đây

[29/11/2019] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 - Download tại đây

[29/4/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2019 - Download tại đây

[30/4/2020] JVC Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2019 - Download tại đây

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 - Download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018 - Download tại đây

[03/05/2019] Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 và giải trình - Download tại đây

[03/05/2019] Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018 và giải trình - Download tại đây

[26/04/2019] JVC_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2018 cùng Công văn giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế - Download tại đây

[26/04/2019] JVC_Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Riêng Quý IV/2018 - Download tại đây

[01/02/2019] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 kèm giải trình - Download tại đây

[01/02/2019] Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018 kèm giải trình - Download tại đây

[29/11/2018] Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 - Download tại đây

[29/11/2018] Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2018 - Download tại đây

[31/10/2018] Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình Quý II/2018 - Download tại đây

[31/10/2018] Báo cáo tài chính riêng và giải trình Quý II/2018 - Download tại đây

[31/07/2018] Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình Quý I/2018 - Download tại đây

[31/07/2018] Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2018 và giải trình - Download tại đây

[27/07/2018] Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý I/2018 - Download tại đây

[22/06/2018] Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán – Download tại đây

[22/06/2018] Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán kèm giải trình kết quả SXKD - Download tại đây

[22/06/2018] Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán - Download tại đây

[03/05/2018] Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV/2017 - Download tại đây

[03/05/2018] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 - Download tại đây

[28/04/2018] Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý IV/2017 - Download tại đây

[30/01/2018] BCTC công ty mẹ Quý III/2017 - Download tại đây

[30/01/2018] BCTC hợp nhất Quý III/2017 - Download tại đây

[28/11/2017] BCTC riêng và hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2017 kèm giải trình chênh lệch - Download tại đây

[30/10/2017] Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2017 kèm giải trình lợi nhuận sau thuế - Download tại đây

[30/07/2017] Giải trình lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý I/2017 - Download tại đây

[30/07/2017] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 - Download tại đây

[30/07/2017] Báo cáo tài chính riêng Quý I/2017 - Download tại đây

[30/06/2017] BCTC công ty mẹ kiểm toán năm 2016 – Download tại đây

[30/06/2017] BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016 – Download tại đây

[26/06/2017] Đính chính BCTC Công ty mẹ Quý IV/2016 - Download tại đây

[29/4/2017] Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý IV/2016 - Download tại đây

[03/05/2017] Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 - Download tại đây

[03/05/2017] Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2016 - Download tại đây

[26/01/2017] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2016 - Download tại đây

[26/01/2017] Báo cáo tài chính riêng Quý III/2016 - Download tại đây

[30/11/2016] Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 - Download tại đây

BCTC công ty mẹ soát xét bán niên năm 2016 – Download tại đây

[30/10/2016] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016 - Download tại đây

[30/10/2016] Báo cáo tài chính riêng Quý II/2016 - Download tại đây

[18/08/2016] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 - Download tại đây

[18/08/2016] Báo cáo tài chính riêng Quý I/2016 - Download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 - Download tại đây

Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2015 - Download tại đây

[17/05/2016] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015 – Download tại đây

[16/05/2016] Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV/2015 - Download tại đây

[17/02/2016] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2015 - Download tại đây

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III/2015 - Download tại đây

BCTC Hợp Nhất Soát Xét Bán Niên Năm 2015 - Download tại đây

BCTC Công ty mẹ Soát Xét Bán Niên Năm 2015 - Download tại đây

[20/11/2015] Báo cái tài chính công ty mẹ quý II/2015 - Download tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán quý II/2015 - Download tại đây

[23/10/2015] Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015 - Download tại đây

[23/10/2015] Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2015 - Download tại đây

[14/05/2015] Báo cáo tài chính công ty mẹ cho kỳ hoạt động từ 1/1/2015 đến 31/3/2016 - Download tại đây

[14/05/2015] Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 1/1/2015 đến 31/3/2016 - Download tại đây

1 - 9/9
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?