Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Đại hội đồng cổ đông

[21/08/2020] Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[16/09/2020] Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[19/9/2020] Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[20/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 1 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[22/9/2020] Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Chủ tọa ĐHĐCĐ TN năm 2020 -  Dowload tại đây

[23/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 2 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[29/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 3 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[30/9/2020] Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[13/11/2020] Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[07/12/2020] Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

Đại hội thường niên năm 2019

[06/06/2019] CBTT ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 - Download tại đây

[07/06/2019] Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[09/07/2019] JVC Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[09/07/2019] JVC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[12/07/2019] Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm sửa đổi bổ sung lần 1 - Download tại đây

[15/07/2019] JVC 2019 Công bố thông tin Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019 - Download tại đây

[18/07/2019] JVC 2019 Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông tin ứng viên thành viên HĐQT - Download tại đây

[19/07/2019] JVC Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 - Download tại đây

[19/07/2019] JVC CBTT ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị - Download tại đây

[19/07/2019] Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 19/07/2019 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

Đại hội thường niên năm 2018

NQ HĐQT số 1008/2018/NQ-HĐQT ngày 10/8/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018 - Download tại đây

[13/09/2018] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Download tại đây

[18/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Phần 1) - Download tại đây

[18/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Phần 2_Dự thảo Điều lệ) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P1) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P2) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P3) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P4) - Download tại đây

[27/09/2018] Công bố thông tin về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 1 - Download tại đây

[12/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 (Phần 1) - Download tại đây

[12/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 (Phần 2) - Download tại đây

[20/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 có sửa đổi (Phần 1) - Download tại đây

[20/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 có sửa đổi (Phần 2) - Download tại đây

[25/10/2018] Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Download tại đây

[24/10/2018] Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 1) - Download tại đây

[24/10/2018] Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 2) - Download tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Đại hội thường niên năm 2016

Nghị quyết HĐQT ngày 11/07/2016 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 25/08/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

[14/09/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết HĐQT ngày 25/08/2015 về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 22/09/2015 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Thông báo về việc ĐHĐCĐ lần 1 không đủ điều kiện tiến hành - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán - Download tại đây

Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 - Download tại đây

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Download tại đây

Tờ trình Thay đổi mục đích sử dụng vốn - Download tại đây

Báo cáo của HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

 

[12/10/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) 

Nghị quyết HĐQT ngày 08/10/2015 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 2 - Download tại đây

Thông báo ĐHĐCĐ bất thường lần 2 không đủ điều kiện tiến hành - Download tại đây

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận HĐQT, BKS năm 2014 (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn (Lần 2) - Download tại đây

Báo cáo của HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

 

[02/11/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) CĐ thường niên năm 2015 (Lần 3)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Báo cáo HĐQT năm tài chính 2014 - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận HĐQT, BKS năm 2014 (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình Miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2015 - Download tại đây

Quy định ứng cử, đề cử - Download tại đây

Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn (Lần 3) - Download tại đây

[23/11/2015] Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

1 - 9/9
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?