Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Đại hội đồng cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

[13/06/2024] Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Download tại đây

[23/05/2024] Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Download tại đây

[23/05/2024] Quy chế tổ chức và biểu quyết - Download tại đây

[23/05/2024] Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Download tại đây

[23/05/2024] Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Download tại đây

[23/05/2024] Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về việc thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Download tại đây

[23/05/2024] Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư - Download tại đây

[23/05/2024] Thông báo đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT - Download tại đây

[23/05/2024] Mẫu đơn đề cử thành viên độc lập HĐQT - Download tại đây

[23/05/2024] Mẫu đơn ứng cử thành viên độc lập HĐQT - Download tại đây

[23/05/2024] Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập HĐQT - Download tại đây

[23/05/2024] Phiếu biểu quyết - Download tại đây

[23/05/2024] Phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT - Download tại đây

[23/05/2024] Thẻ biểu quyết - Download tại đây

[23/05/2024] Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Download tại đây

[28/02/2023] Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ TN 2023 - Dowload tại đây
[30/03/2023] Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023 - Dowload tại đây
[31/03/2023] Thư mời họp ĐHĐCĐ TN 2023 - Dowload tại đây
[28/04/2023] Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2023 - Dowload tại đây
[19/05/2023] Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2023 - Dowload tại đây 

[25/05/2022] Thông qua NĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022 - Dowload tại đây

[23/06/2022] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2022 - Dowload tại đây

[07/07/2022] Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022 - Dowload tại đây

[30/07/2022] Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022 - Dowload tại đây

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

[10/12/2021] Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Dowload tại đây

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

[18/11/2021] Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty - Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung- Dowload tại đây

[18/11/2021] Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Dowload tại đây

[18/11/2021] Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty - Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm  quyền của Đại hội đồng cổ đông - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021–2026- Dowload tại đây

[18/11/2021] Tờ trình về việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Dowload tại đây

[18/11/2021] Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS kỳ 2021 – 2026 - Dowload tại đây

[01/12/2021] Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty - Dowload tại đây

[01/12/2021] Tờ trình thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Dowload tại đây

[18/11/2021] Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS - Dowload tại đây

[18/11/2021] Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Sơ yếu lý lịch - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Phiếu thảo luận - Dowload tại đây

[18/11/2021]  Phiếu biểu quyết - Dowload tại đây

[18/11/2021] Thẻ biểu quyết - Dowload tại đây

[18/11/2021] Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2021 Dowload tại đây

[21/08/2020] Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[16/09/2020] Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[19/9/2020] Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[20/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 1 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[22/9/2020] Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Chủ tọa ĐHĐCĐ TN năm 2020 -  Dowload tại đây

[23/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 2 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[29/9/2020] Sửa đổi bổ sung lần 3 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[30/9/2020] Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

[13/11/2020] Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Dowload tại đây

[07/12/2020] Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -  Dowload tại đây

Đại hội thường niên năm 2019

[06/06/2019] CBTT ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 - Download tại đây

[07/06/2019] Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[09/07/2019] JVC Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[09/07/2019] JVC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

[12/07/2019] Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm sửa đổi bổ sung lần 1 - Download tại đây

[15/07/2019] JVC 2019 Công bố thông tin Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019 - Download tại đây

[18/07/2019] JVC 2019 Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông tin ứng viên thành viên HĐQT - Download tại đây

[19/07/2019] JVC Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 - Download tại đây

[19/07/2019] JVC CBTT ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị - Download tại đây

[19/07/2019] Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 19/07/2019 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Download tại đây

Đại hội thường niên năm 2018

NQ HĐQT số 1008/2018/NQ-HĐQT ngày 10/8/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018 - Download tại đây

[13/09/2018] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Download tại đây

[18/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Phần 1) - Download tại đây

[18/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Phần 2_Dự thảo Điều lệ) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P1) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P2) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P3) - Download tại đây

[26/09/2018] Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có sửa đổi, bổ sung (P4) - Download tại đây

[27/09/2018] Công bố thông tin về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 1 - Download tại đây

[12/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 (Phần 1) - Download tại đây

[12/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 (Phần 2) - Download tại đây

[20/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 có sửa đổi (Phần 1) - Download tại đây

[20/10/2018] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 có sửa đổi (Phần 2) - Download tại đây

[25/10/2018] Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Download tại đây

[24/10/2018] Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 1) - Download tại đây

[24/10/2018] Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Phần 2) - Download tại đây

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Download tại đây

Đại hội thường niên năm 2016

Nghị quyết HĐQT ngày 11/07/2016 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 25/08/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Download tại đây

[14/09/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết HĐQT ngày 25/08/2015 về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Nghị quyết HĐQT ngày 22/09/2015 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Thông báo về việc ĐHĐCĐ lần 1 không đủ điều kiện tiến hành - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán - Download tại đây

Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 - Download tại đây

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Download tại đây

Tờ trình Thay đổi mục đích sử dụng vốn - Download tại đây

Báo cáo của HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

 

[12/10/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) 

Nghị quyết HĐQT ngày 08/10/2015 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 2 - Download tại đây

Thông báo ĐHĐCĐ bất thường lần 2 không đủ điều kiện tiến hành - Download tại đây

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận HĐQT, BKS năm 2014 (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Lần 2) - Download tại đây

Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn (Lần 2) - Download tại đây

Báo cáo của HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (Lần 2) - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 2) - Download tại đây

 

[02/11/2015] Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) CĐ thường niên năm 2015 (Lần 3)

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Báo cáo HĐQT năm tài chính 2014 - Download tại đây

Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình BCTC và lựa chọn đơn vị kiểm toán (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình phân phối lợi nhuận HĐQT, BKS năm 2014 (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình Miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty (Lần 3) - Download tại đây

Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2015 - Download tại đây

Quy định ứng cử, đề cử - Download tại đây

Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn (Lần 3) - Download tại đây

[23/11/2015] Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Download tại đây

1 - 9/9
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?