Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Cập nhật 11/18/2021 22:11

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật

Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Nội dung:Theo thông báo mời họp đính kèm.

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

01. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

04. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

05. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

06. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

07. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

08. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

09. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

10. Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty

11. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung

      11.1 Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động

      11.2 Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ

12. Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

13. Tờ trình chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

14. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

15. Tờ trình về việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

16. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

17. Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS

18. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS

19. Sơ yếu lý lịch

20. Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

21. Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

22. Phiếu thảo luận

23. Phiếu biểu quyết

24. Thể biểu quyết

25. Dự thảo nghị quyết HĐCĐ thường niên năm 2021

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?