Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
JVC tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Cập nhật 12/10/2021 17:40

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã diễn ra thành công tại phòng Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội vào sáng ngày 10/12/2021.

Đoàn chủ tịch tham gia gồm các thành viên:

 • Ông: Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa đại hội)
 • Bà: Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch HĐQT (Thành viên Đoàn chủ tịch)
 • Ông: Lê Minh Chung – Tổng Giám đốc (Thành viên Đoàn chủ tịch)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung:

 • Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 • Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
 • Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty 
 • Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty
 • Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021
 • Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 
 • Thông qua việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty
 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi
 • Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty
 • Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty 
 • Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022
 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
 • Thông qua việc thay đổi tên Công ty
 • Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Năm 2020 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thử thách với JVC khi phải vừa vận hành vừa phải đảm bảo an toàn cho toàn thể nhân viên do đặc thù tiếp xúc thường xuyên với các cơ sở khám chữa bệnh, vừa phải duy trì thậm chí đẩy nhanh tốc độ cung ứng khi thương mại nước ngoài gặp nhiều gián đoạn … Tuy vậy 2020, với 411 tỷ doanh thu – JVC đã đạt 79% so với kế hoạch. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh cũng như thực hiện trích khấu hao của các máy móc thiết bị liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành. Đặc biệt Công ty đã thu hồi được 10,1 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ. Năm 2020, Công ty đầu tư 41,4 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh liên kết mới tại 4 bệnh viện.

Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng với định hướng dài hạn và 05 năm tới:

 • Chuyển đổi Công ty thành Công ty đầu tư chuyên ngành, hoạt động thương mại – kỹ thuật trở thành một ngành hỗ trợ quan trọng.
 • Xây dựng 30 phòng khám và 30 trung tâm chẩn đoán hình ảnh trên các tỉnh thành trọng điểm tại Việt Nam. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng phòng khám di động tại miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), miền Trung (Đà Nẵng).
 • Duy trì tốc độ tăng trưởng qua cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng thường kỳ đạt > 20%/năm và doanh thu hoạt động đầu tư sau 5 năm đạt > 70% tỷ trọng.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

 • Bà: Nguyễn Thị Hạnh
 • Ông: Lê Minh Chung
 • Ông: Vũ Hoàng Việt
 • Ông: Nguyễn Thi Phương
 • Ông: Phạm Thanh Nam

Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

 • Ông: Nguyễn Văn Vỹ
 • Bà: Đặng Thị Hà Giang
 • Bà: Nguyễn Thị Tiến Chi

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kính chúc các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 không chỉ dẫn dắt Công ty vượt qua những khó khăn, thử thách phía trước mà còn hoàn thành xuất sắc những mục tiêu 2021 đã đề ra.

Cùng danh mục
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?