Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
29/11/2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

29/11/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018

29/11/2018

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2018

15/11/2018

Thông báo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17

15/11/2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

06/11/2018

Thông báo ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2018

05/11/2018

Thông báo ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

02/11/2018

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

02/11/2018

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

31/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình quý II niên độ 1/4/2018 đến 31/3/2019

31/10/2018

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

30/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 giai đoạn 01.7.2018 - 30.09.2018

61 - 72/512
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?