Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
19/07/2019

Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT bổ nhiệm ngày 19/07/2019 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

19/07/2019

JVC CBTT ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị

19/07/2019

JVC Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

18/07/2019

JVC 2019 Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông tin ứng viên thành viên HĐQT

15/07/2019

JVC 2019 Công bố thông tin Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019

12/07/2019

Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm sửa đổi bổ sung lần 1

09/07/2019

JVC công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

09/07/2019

JVC Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

28/06/2019

JVC 2019 Giải trình kết luận kiểm toán trên BCTC năm 2018

28/06/2019

JVC 2019 Giải trình kết luận kiểm toán BCTC năm 2018_CV gửi kiểm toán

28/06/2019

JVC 2019 Công bố BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

28/06/2019

JVC 2019 Công bố BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2018

49 - 60/543
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?