Hotline Tư vấn sản phẩm & Giải pháp
Toàn quốc: 090 968 0516

Hotline Phòng khám
Toàn quốc: 090 368 0516

Hotline Hỗ trợ kỹ thuật

Hà Nội: 090 223 0516 Hồ Chí Minh: 093 633 0516
Thông báo cổ đông
Ngày tạo Tiêu đề
03/12/2012

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 30/11/2012

22/11/2012

Nghị quyết ngày 21/11/2012 và biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2012

19/11/2012

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

08/11/2012

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2012

06/11/2012

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 9 ngày 6/11/2012

06/11/2012

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012

23/10/2012

Điều lệ Công ty ban hành tháng 10 năm 2012

19/10/2012

Công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

18/09/2012

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012

16/05/2012

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

17/12/2011

Biên bản họp, kiểm phiếu và kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011

08/06/2011

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

529 - 540/540
Bạn cần chúng tôi tư vấn về sản phẩm không?