vi-VNen-US
Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc    
Cập nhật: 05/04/2018 04:04
Xem lịch sử tin bài

Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Bà Phạm Huyền Khanh và bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Nghi quyet HDQT ve viec mien nhiem va bo nhiem Pho tong giam doc.pdf