vi-VNen-US
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 1    
Cập nhật: 27/09/2018 05:35
Xem lịch sử tin bài

Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 lần 1

Vào sáng nay thứ 5 ngày 27/09/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhât (mã giao dịch JVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 49.480.166 cổ phần, đại diện 43,9823% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty và theo quy định của Luật doanh nghiệp, Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất chỉ đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 lần thứ nhất của JVC chưa đủ điều kiện tiến hành.

Thời gian dự kiến triệu tập cuộc họp lần 2 sẽ được diễn ra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 27/09/2018. Chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể thông tin trên website chính thức của công ty để quý vị cổ đông theo dõi.

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)