vi-VNen-US
Phim nha khoa
Extraoral film/ Carestream ● Là phim ướt dùng trong chụp X-quang nha khoa toàn cảnh ● Các cỡ phim...
Intraoral film /Carestream ● Là phim ướt dùng trong chụp X-quang chóp răng ● Cỡ phim: 3 x 4...