vi-VNen-US
CR
FCR Prima T/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Prima II/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Không hỗ đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Capsula XLII/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR Profect one plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 01 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...
FCR XG5000 Plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 04 cửa đọc • Không hỗ trợ đọc và xử lý hình ảnh...
FCR Profect CS plus/ Fujifilm • Đầu đọc cassette 04 cửa đọc • Có thể đọc và xử lý hình ảnh mamo • Tốc...